Algemene Voorwaarden Patricia's Voetverzorging en privacy policy

Algemene Voorwaarden Patricia's Voetverzorging

Algemene Voorwaarden Patricia’s voetverzorging.

·         Algemeen; Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, behandelingen en transacties tussen Patricia’s voetverzorging en de cliënt waarop Patricia’s voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

·         Inspanning; Patricia’s voetverzorging zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de nu geldende regels. Patricia’s voetverzorging zal de cliënt informeren over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

·         Afspraken; Behandeling is uitsluitend op afspraak. Bij verhindering is er tijdig, 24-uur voor de afspraak, afmelding verplicht. Bij niet of niet tijdig afmelden mag Patricia’s voetverzorging de gereserveerde tijd voor de cliënt 100% in rekening brengen tenzij de verhindering plaats vindt door overmacht omvat datgene wat de wet daar onder verstaat. Indien Patricia’s voetverzorging zelf verhinderd is dient zij dit haar cliënt minstens 24-uur voor de afspraak van de cliënt, door te geven.

·         Betaling; Patricia’s voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de site en heeft een prijslijst bij tijdens de ambulante behandelingen. Prijzen zijn inclusief BTW. Betaling van behandelingen en producten worden na afloop contant, via pin of via overboeking betaald. Dit is altijd in overleg.

·         Persoonsgegevens en privacy; Patricia’s voetverzorging vraagt de cliënt voor de behandeling een AVG-formulier te lezen en te ondertekenen waarin de cliënt Patricia’s voetverzorging toestemming geeft volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen.

·         Geheimhouding; Patricia’s voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien op grond van wettelijke bepaling  of een rechtelijke uitspraak Patricia’s voetverzorging verplicht is de vertrouwde informatie aan derde te vertrekken.

·         Aansprakelijk; Patricia’s voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onjuist verkregen informatie vanuit de cliënt, over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden en of vrijetijdsbesteding. Patricia’s voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schade vergoeding te eisen indien de cliënt het apparatuur of producten beschadigd, bij diefstal wordt altijd melding gedaan bij politie.

·         Garantie en klachten; Patricia’s voetverzorging geeft de cliënt 7 dagen garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien cliënt het advies niet heeft opgevolgd, de cliënt de verwijzing naar andere discipline niet heeft opgevolgd, de cliënt het product niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Indien Patricia’s voetverzorging en klager niet tot overeenstemming komen, kan de klager het verschil voorleggen aan de geschillencommissie van solopartners, www.solopartners.nl

·         Gedrag; Patricia’s voetverzorging houdt zich het recht, om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren, dit indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk of ontoelaatbaar gedrag.

·         Recht; Op elke overeenstemming tussen Patricia’s voetverzorging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Patricia's voetverzorging is genoodzaakt om informatie van clienten  1 jaar na de laatst gemaakte afspraak en geleverde behandeling uit haar bestand te verwijderen. 

privacy policy

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen.

1.   De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verweking van hun gegevens

2.    Het verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk –zowel voor u als voor mij- dat u weet  wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijk voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens toestemming.

 

contact gegevens

patricia bloks

06-50503767

patricia4voetverzorging@gmail.com

kijk ook op face book of pintrest om te zien wat mij bezig houdt

mobiel bereikbaar, pak niet altijd de telfoon op maar je mag me altijd app-en, sms-en of mailen als ik telefonische niet bereikbaar ben